Kungsbacka

Kungsbacka kommun laddar för en fossilfri framtid 

Genom smarta lösningar och tydliga inriktningsmål har Kungsbacka kommun visat att det går att ställa om på kort tid utan att det behöver vara kostnadsdrivande. Vi är stolta över vårt medvetna arbete för en hållbar utveckling, ett arbete som genomsyrar kommunens alla verksamheter och där nomineringen till Laddguldet är ett fint kvitto.

Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är uppsatta av kommunfullmäktige. Målen tar sin utgångspunkt i vår vision som beskriver hur vi vill att samhället ska se ut år 2030. Ett av de fem målen är En hållbar utveckling och en hälsosam miljö, med fokusområdena:

  • Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.

  • Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.

Det innebär att hållbar utveckling är något som genomsyrar alla våra verksamheter, såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt. Utifrån vår vision, de globala målen och den lokala politiska ambitionen blir sedan kommunfullmäktiges mål tydliga vägvisare för vilka områden vår organisation behöver fokusera extra mycket på. Två av de prioriterade initiativen är att:

  • införa gemensam hantering av våra fordon

  • att skapa fler bilpooler och laddstationer för elbilar i Kungsbacka.

 

Kommungemensam fordonshantering sparar på resurserna

Med en kommungemensam fordonshantering kan vi driva gemensamma arbetssätt och värderingar, optimera användningen av fordonen och säkerställa rätt inköp för att nå hållbarhetsmålen.

Från 0 till 150 elfordon på två och ett halvt år

Vi arbetar aktivt med att ställa om fordonsflottan och har idag 150 elfordon och 250 laddpunkter i drift, varav 50 är för våra kommuninvånare. Ytterligare 40 publika laddpunkter ska vara klara under 2019. 

Vi utmanar och testar nya möjligheter

  • Som första kommun i Sverige testar Kungsbacka kommun V2G-teknik, vilket innebär att några av de elbilar som kommunen har delar med sig av sin energireserv till kommunens verksamheter. I ett första skede har tio laddstolpar satts upp.

  • Planering pågår för att bygga ut med laddpunkter i områden med mycket bostäder, såväl i tätort som ytterområden, och att boende i området ska kunna nyttja laddmöjligheterna nattetid, och personal i verksamheterna under dagtid.

  • Vi har i dagsläge 12 000 kvm solcellsanläggningar på våra fastigheter, vilka ökas på med cirka 2 000 kvm årligen.  

Kungsbacka kommun strävar efter att ständigt vara öppna för nya möjligheter och smarta lösningar, och det är glädjande att det arbetet har uppmärksammats och kan få inspirera andra genom nomineringen till Laddguldet!